Bệnh viện / Y tế

Dự án Địa điểm Outline Xuất xứ Nhà thầu chính/Khách hàng Thời gian Loại công trình Trạng thái
Redevelopment of National Hospital of Pediatrics Dong Da - Hanoi Bệnh viện / Y tế National Hospital of Pediatrics (NHP) Consultant and transfer of construction technology - Hanoi Architecture University 2012 M&E design works (Technical & Construction design stage) Đang thực hiện