VTE - Health , Safety and Environment policy

  

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT POLICY

CHÍNH SÁCH VỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

  

A.    HSE POLICY / CHÍNH SÁCH VỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

 1.1. Goal / Mục tiêu:

-   Protect health and safety of our employees, contractors, clients and the public.

Bảo vệ sức khỏe sự an toàn của nhân viên, nhà thầu, khách hàng và quần chúng.

-   Protect the environment, reduce global warming and ozone depleting damages.

Bảovệmôi trường,giảm sự nóng lêntoàncầuvà thiệt hạigây cạn kiệt tầngôzôn.

 1.2. Commitment / Cam kết:

-   Provide safe practices to people and environment.

Cungcấpthực hànhan toàncho con người vàmôitrường.

-   Manage Health, Safety and Environment (HSE) matters as an top important activity.

Quản lý các vấn đề về Sức khỏe, An toàn và Môi trường (HSE) là hoạt động quan trọng hàng đầu.

-   Establish a safety working environment, minimize risks & economic damages and keep the prestige of company.

Thiết lập một môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu rủi ro & thiệt hại về kinh tế và giữ uy tín củaCông ty.

-   Publicly report on company HSE performance.

Công khaibáo cáovềviệc thực hiện HSE của Công ty.

-   Communicate and educate employees attitude to share and respect this commitment

Truyền đạtvà giáo dục nhân viên có thái độ chia sẻ vàtôntrọngcam kết này.

 1.3. Approach / Phương pháp tiếp cận:

-   Comply with the regulations, procedures of VTE.

Tuân thủcácquy định, thủ tục của VTE.

-   Comply with the laws, rules, conventions, standards, recommendations and applicable guidelines of classification societies, industry organization and Vietnam Government of HSE.

Tuân thủpháp luật, quy tắc,quy ước, tiêu chuẩn, khuyến nghị vàhướngdẫnápdụngcho các tầng lớp xã hội, tổ chức công nghiệpChính phủViệtNamvềHSE.

 -   Establish, perform and continuously improve processes and guidelines related to HSE.

Thiết lập, thực hiệnliên tụccải thiện các quy trìnhvà hướng dẫnliênquanđếnHSE.

-   All employees, contractors and the partners are required to comply with all applicable HSE rules and regulations to ensure a safe working environment for all operation of company.

Tấtcảnhânviên, nhà thầu các đối tácđược yêu cầu phảithựchiệntheotất cả các qui định và qui tắcvềHSEđể đảm bảo mộtmôitrườnglàm việc an toàncho tất cả cáchoạt động củaCông ty.

-   Include HSE performances KPI in the appraisals and rewards for staff, contractors.

Bao gồm  cả việc thực hiện HSEKPItrongđánh giákhen thưởngcho nhân viên,nhàthầu.

 B.    DRUG, ALCOHOL AND SMOKING POLICY / CHÍNH SÁCH VỀ SỬ DỤNG MA TÚY, RƯỢU VÀHÚT THUỐC

 1.1.   Alcohol and Drug Policy / Chính sách về sử dụng Rượu và Ma túy:

 It is a termination offence for any employee of Contractor to be under the influence of alcohol, or in possession of or under the influence of any non- prescribed drug, such as cocaine, Marijuana, Heroin, Hashish, or other illegal substance, while working or residing on any job site, including all operations, or property under the control of Contractor. This rule applies to all operations and all location.

Nhà thầu sẽ đình chỉ đối với bất kỳ nhân viên nào bị ảnh hưởng bởi rượu, hoặc bất kỳ loại thuốc không theo quy định, chẳng hạn như cần sa, cocaine, heroin, chất kích thích, hay chất bất hợp pháp khác trong khi làm việc hoặc tại bất cứ công trường nào, bao gồm tất cả các hoạt động, hoặc tài sản dưới sự kiểm soát của Nhà thầu. Quy định này áp dụng cho tất cả các hoạt động và tất cả các vị trí.

 1.2.   Smoking Policy / Chính sách về Hút thuốc:

 Smoking is not only harmful to health but also a potential HSE hazard. Smoking and the use of naked flame are strictly prohibited in the work-site.  Lighters and matches shall not be brought in except in approved area. "Smoking" is only allowed at approved areas displayed with smoking signs. Smokers who smoke at approved areas must ensure that cigarette butts and ash are properly disposed in proper sand-box or ash-tray provided.

Hút thuốc không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn là một mối nguy hiểm tiềm tàng về HSE. Cấm hút thuốc và dùng lửa tại các công trường. Không được mang bật lửa và diêm vào nơi làm việc trừ những khu vực được quy định. Chỉ được phép "Hút thuốc" tại những khu vực có bin cho phép hút thuốc. Những người hút thuốc tại các khu vực đã được quy định phải đảm bảo tàn và tro thuốc được xử lý trong hộp cát hoặc khay đựng tro có sẵn.

 

 

VIET TIEN ENGINEERING JSC

GENERAL DIRECTOR/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Tuấn Anh